Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of health research in community

مجله تحقیقات سلامت در جامعهVolume 4, Number 3 (2018-12)


Comparative Evaluation of Major Carbohydrates in Classic and Flavored Non- Alcoholic Beers by High Performance Liquid Chromatography and Refractive Index Detection: A Post-Market Surveillance
ارزیابی مقایسه ای کربوهیدرات های شاخص موجود در ماءالشعیر در دو گروه کلاسیک و طعم دار به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا با آشکارسازی ضریب شکست: پایش سطح عرضه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effect of Recycled Polymers application on bed Soil Quality of sanitary Landfills and Groundwater Pollution Control
بررسی تاثیر کاربرد پلیمرهای بازیافتی بر کیفیت خاک بستر محل های دفن بهداشتی و کنترل آلودگی آبهای زیر زمینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Personnel's Occupational Exposure to Isoflurane Vapor in Hospital Operating Rooms in Sari, Iran
بررسی مواجهه شغلی کارکنان با بخار ایزوفلوران در اتاق عمل بیمارستان های شهر ساری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Morphological Characteristics and Molecular Markers in Identification of Anopheles gambiae Complex and Anopheles stephensi Members as Main Malaria Vectors in Africa and Asia
مروری بر ویژگی های مورفولوژیکی و مارکرهای مولکولی در شناسایی اعضای کمپلکس آنوفل گامبیه و آنوفل استفنسی ناقلین اصلی مالاریا در آسیا و آفریقا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Prevalence of Needlestick Injuries and Related Factors among Nurses in Sari during 2017
بررسی شیوع و دلایل آسیب های ناشی از وسایل نوک تیز و برنده و عوامل مرتبط با آن در پرستاران شهرستان ساری در سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of Health Effects attributed to PM 2.5 and Assessing the Health Quality of Semnan Air from the Perspective of this Pollutant
برآورد اثرات بهداشتی ناشی از آلاینده 2.5 PM در هوای شهر سمنان در سال ۱۳۹۶
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality of Physician Service in Ahvaz Community Health Centers in 2016
کیفیت خدمات پزشکان عمومی مراکز سلامت جامعه شهر اهواز در سال ۱۳۹۵
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health Literacy of Rural and Urban Communities in Behbahan, Iran
سواد سلامت در جامعه شهری و روستایی بهبهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 2 (2018-9)


Development of Leishmania Parasite in Interaction with Sand Fly Vectors of Leishmaniasis
مروری بر رشد و نمو انگل لیشمانیا در تعامل با پشه خاکی های ناقل بیماری لیشمانیوز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Sedimentation and Corrosion Indices of Drinking Water Resources in the Cities of Mazandaran Province
بررسی شاخص های رسوب گذاری و خورندگی منابع آب شرب برخی از شهرهای استان مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exploring Relationship between Spiritual Intelligence and Emotional Intelligence in Students in Abadan School of Medical Sciences
بررسی ارتباط میان هوش معنوی و هوش هیجانی در دانشجویان پرستاری دانشکده علوم پزشکی آبادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health Risk of Cadmium and Lead in the Rice Cultivated in Meydavood, Khoozestan Province, Iran
بررسی خطر بهداشتی و مقدار کادمیوم و سرب در نمونه‌های برنج های منطقه میداوود استان خوزستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Sound Balance in Turning and Polishing Shops in Qom with Sound Standards in Iran
بررسی آلودگی صوتی در کارگاه‌‌های تراشکاری و صافکاری شهر قم و مقایسه آن با استاندارد صدای کشوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between the Prevalence of Musculoskeletal Disorders and Occupational Stress among Carpet Weavers in Sistan and Baluchestan Province, Iran, in 2017
بررسی ارتباط بین شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی با استرس شغلی در بین قالی بافان استان سیستان و بلوچستان در سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Sick Building Syndrome among the Personnel Working at the Tertiary Centers in Qazvin University of Medical Sciences
مطالعه علائم و نشانه های سندرم ساختمان بیمار در بین کارکنان مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Photochemical Oxidation Efficiency Process Using H2O2 (UV/ H2O2) in Mineralization of 4-Chlorophenol IN Aqueous Environment
بررسی کارایی فرایند اکسیداسیون فتوشیمیایی بر پایه پراکسید هیدروژن ( UV/H2O2 )در معدنی سازی 4-کلروفنل از محیط های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 1 (2018-6)


Assessment of the Knowledge, Attitude, and Performance of Female Junior High School Students of Neka, Iran, about Iron Deficiency Anemia in 2016
بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش‌آموزان دختر مدارس راهنمایی شهر نکاء در مورد کم‌خونی فقر آهن در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Factors Influencing Iranian People Insight about Hormone Chicken
بررسی عوامل موثر در نگرش مردم ایران نسبت به مفهوم "مرغ هورمونی"
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of Nutrigenetics in Controlling Inflammation and Cardiovascular Disease Risk Factors: A Narrative Review
نقش نوتریژنتیک در کنترل التهاب و فاکتورهای خطر بیماری های قلب و عروق: یک مرور ساده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Removal of Lead from Polluted Water Using Corn Silk As a Cheap Biosorbent
حذف سرب از آب های آلوده توسط کلاله ذرت به عنوان یک بیوجاذب ارزان قیمت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Occupational Stress among Bojnurd Bus Drivers
بررسی وضعیت استرس شغلی در بین رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی شهر بجنورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of the Efficiency, Isotherm, and Kinetics of Color Absorption of Sunset Yellow FCF from Aqueous Solution by Granular Activated Carbon
تعیین کارایی، ایزوترم و سینتیک جذب رنگ Sunset Yellow FCF از محلول آبی توسط کربن فعال گرانوله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Ergonomic Evaluation of Surgeons during Laparoscopic and Open Surgery in a General Hospital in Tehran, Iran, and Presentation of Corrective Measures in 2016
ارزیابی ارگونومیکی جراحان حین انجام جراحی های باز و لاپاراسکوپی در یکی از بیمارستان های عمومی شهر تهران و ارائه راه کارهای اصلاحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 4 (2018-3)


A Survey of Knowledge and Attitude of Hospital Executive Management Team of Abadan and Khorramshahr Hospitals Regarding Hospital Accreditation in 2017
بررسی دانش و نگرش تیم مدیریت اجرایی بیمارستا نهای آبادان و خرمشهر در مورد اعتباربخشی بیمارستان در سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Different Dimensions of Lifestyle and Some of the Factors Associated with it in Employees of Mazandaran University of Medical Sciences in 2017
بررسی ابعاد مختلف سبک زندگی و برخی از فاکتورهای مرتبط با آن در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Citrullus colocynthis Shell Ash Efficiency in Phenol Removal from Synthetic Aqueous Solution
بررسی کارایی خاکستر پوسته Citrullus colocynthis در حذف فنل از محلو لهای آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing and Measuring the Validity and Reliability of a Questionnaire on the Factors Affecting the Use of Packed Bread Compared to Non-packed Bread Using the Reasoned Action Theory
طراحی و سنجش روایی و پایایی پرسشنام های در ارتباط با عوامل تأثیرگذار بر مصرف نانهای بسته بندی نسبت به غیربسته بندی با استفاده از تئوری عمل منطقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Association between Mental Health and Job Satisfaction in Nurses Working in Teaching Hospitals Affiliated to Mazandaran University of Medical Sciences in 2016
بررسی رابطه رضایت شغلی با سلامت روان پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficiency of Arachis hypogaea Ash in Aniline Adsorption from Aqueous Solution: A Thermodynamic and Kinetic Study
بررسی کارایی جذب آنیلین با استفاده از خاکستر بادام کوهی از محلو لهای آبی: مطالعه ترمودینامیکی و سینتیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Job Satisfaction and Related Factors among Employees of One of the Banks in Mazandaran Province
مطالعه رضایت شغلی کارکنان و عوامل مرتبط با آن درکارکنان یکی از بانکهای استان مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Ciprofloxacin Degradation during Composting Process
بررسی میزان حذف آنتی‌بیوتیک سیپروفلوکساسین در طول فرآیند کمپوست مشترک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 3 (2017-12)


Identification and assessment of hazard risks in a flour mill by the JSA and FMEA methodology
شناسایی و ارزیابی ریسک خطرات در یک کارخانه آرد به روش JSA و FMEA در استان گلستان در سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Abdominal Obesity Prevalence and Cardiovascular Fitness among the Citizens of Babolsar, Iran, in 2017
شیوع چاقی شکمی و عوامل دموگرافیک و آمادگی قلبی تنفسی مرتبط با آن در شهرستان بابلسر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficiency of Combined Processes of Coagulation and Modified Activated Bentonite with Sodium Hydroxide as a Biosorbent in the Final Treatment of Leachate: Kinetics and Thermodynamics
بررسی کارایی فرآیند ترکیبی انعقاد و بنتونیت اصلاح شده با سدیم هیدروکسید به عنوان جاذب زیستی در تصفیه نهایی شیرابه زباله: بررسی سینتیکی و ترمودینامیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Epidemiologic Study of Traffic Accidents in Behbahan City during 2006-2014
بررسی اپیدمولوژیک حوادث ترافیکی در شهرستان بهبهان طی سال های 1385-1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Variations of Carbon Monoxide and Particulate Matter Concentration in Mashhad, Iran, during 2016
بررسی تغییرات غلظت منوکسید کربن وPM2.5در شهر مشهد در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of Musculoskeletal Disorders with Workload among the Workers of a Ceramic and Tile Factory in Neyshabur, Iran, in 2017
بررسی ارتباط بین اختلالات اسکلتی- عضلانی و بارکاری در کارگران صنعت کاشی و سرامیک نیشابور در سال1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of Occupational Stress and Quality of Work Life with Turnover Intention among the Nurses of Public and Private Hospitals in Selected Cities of Guilan Province, Iran, in 2016
رابطه استرس شغلی، کیفیت زندگی کاری و تمایل به ترک شغل در پرستاران بیمارستا نهای دولتی و خصوصی شهرهای منتخب استان گیلان در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study of Thermal Stress on North and South Coasts of Iran
بررسی مقایسه‌ای تنش‌های حرارتی در سواحل شمال و جنوب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 2 (2017-9)


Investigation of Khuzestan Steel Company’s Modified Slag in Removal of Aluminum from Aqueous Solutions: Adsorption Isotherm and Kinetic Studies
بررسی کارآیی جاذب سرباره اصلاح شده شرکت فولاد خوزستان جهت حذف فلز آلومینیوم از محلول های آبی:تعیین ایزوترم و سنیتیک جذب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence and Causes of Sick Leave among Healthcare System Employees of Joibar Province in 2015
بررسی میزان شیوع و علل غیبت از کار پزشکی در میان کارکنان شبکه بهداشت شهرستان جویبار در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Musculoskeletal Disorders during and after Driving among Suburban Truck Trailer Drivers in Taybad, Iran, in 2016
بررسی شیوع ناراحتی های اسکلتی- عضلانی حین و بعد از رانندگی در رانندگان کامیون تریلر برو ن شهری شهرستان تایباد در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Biogas Production Process by the Mixture of Landfill Leachate and Animal Waste
مطالعه فرآیند تولید بیوگاز با استفاده از مخلوط شیرابه زباله شهری و فضولات حیوانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Back Pain on Occupational Stress among White-collar Workers
بررسی اثر کمردرد بر استرس شغلی در کارکنان اداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk Assessment of Healthcare Waste by Preliminary Hazard Analysis Method
ارزیابی خطر ناشی از پسماندهای بهداشتی- درمانی با استفاده از روش تحلیل مقدماتی خطر (PHA)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Health Literacy Level among 18-65 Year-Old Adults in Shahriar, Iran
بررسی سواد سلامت بزرگسالان 65-18 سال شهر شهریار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Heavy Metal Contamination Ecological Risk in a Food-Producing Ecosystem
اندازه گیری و ارزیابی ریسک اکولوژیکی مربوط به آلودگی فلزات سنگین (کادمیوم، سرب، کروم، مس و روی) در یک اکوسیستم تولیدکننده مواد غذایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 1 (2017-6)


Determination of Research Bias Based on the Articles Published in Health Management Journals
تعیین جهت گیری پژوهش ها با استناد به مقالات منتشرشده در مجلات حوزه مدیریت سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Overview of Flour Fortification Program with Iron and Folic Acid in Iran
مروری بر برنامه غنی سازی آرد با آهن و اسید فولیک در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Musculoskeletal Disorders and Quality of Life in Employees of Selected Hospitals in Golestan Province
بررسی ارتباط بین اختلالات اسکلتی-عضلانی و کیفیت زندگی در کارکنان بیمارستانهای منتخب استان گلستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiologic Study of Trauma Patients Admitted to Shahid Rajaee Hospital of Shiraz, Iran on National, Religious, and Cultural Occasions within 2009-2014
بررسی اپیدمیولوژیک بیماران ترومایی پذیرش شده در مناسبت های ملی، مذهبی و فرهنگی در بیمارستان شهید رجایی شهر شیراز طی سال های 1388 تا 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Reasons for Tendency to Use Desalination Systems in the Households of Bandar Lengeh, Hormozgan, Iran
بررسی دلایل گرایش به استفاده از سیستمهای آ ب شیرین کن خانگی در خانوارهای شهر بندر لنگه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Medical Students’ Posture When Using the Existing Best-Selling Laptop Tables Using Rapid Upper Limb Assessment Method
ارزیابی وضعیت بدنی دانشجویان علوم پزشکی قزوین به روش RULA در هنگام استفاده از میزهای لپ تاپ پرفروش موجود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of an Educational Program Based on the Transtheoretical Model to Increase Use of the Processes of Change for Physical Activity among the Employees of Birjand Universities
بررسی تأثیر برنامه آموزشی مبتنی بر مدل فرانظری بر افزایش استفاده از فرآیندهای تغییر رفتار فعالیت بدنی در کارکنان دانشگا ههای بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Sodium Dithionite Residues in the Rock Candies Produced in the Candies Making Plants of Hamadan, Iran
بررسی غلظت باقیمانده‌ی بلانکیت در نبات تولیدی کارگا ه‌های نبا ت‌سازی شهر همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 4 (2017-3)


Prevalence of Parasitic Contamination of Raw Vegetables in Sanandaj, Iran, in 2013
بررسی میزان آلودگی انگلی سبزیجات خام مصرفی شهر سنندج در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Snack Pattern and Some Factors Affecting It among Elementary School Students in the Gonbad, Iran
بررسی الگوی مصرف میان وعده غذایی و برخی عوامل مؤثر بر آن در دانش آموزان ابتدایی شهر گنبد در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Removal of Phenol and Aniline from Aqueous Solutions by Using Adsorption on to Pistacia terebinthus: Study of Adsorption Isotherm and Kinetics
حذف فنل و آنیلین از محلو لهای آبی با استفاده از بیومس پسته کوهی: بررسی ایزوترم و سینتیک جذب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Microbial Contamination of Traditional Sweets in Yazd, Iran, in 2015
ارزیابی آلودگی میکروبی شیرینی های سنتی شهر یزد در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial analysis and attributable mortality to outdoor air pollutants in ‎Isfahan
تحلیل فضایی آلاینده‌های شاخص هوا و مرگ و میر منتسب در شهر اصفهان ‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Compliance with Radiation Protection Standards in Diagnostic Imaging Centers of Khuzestan Province in 2015
بررسی میزان رعایت استانداردهای حفاظتی در بخش های پرتونگاری تشخیصی استان خوزستان در سال1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 3 (2016-12)


The Television Advertisements of Health-threatening Products
وضعیت تبلیغات کالاهای آسیب رسان به سلامت از شبکه های تلویزیونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on the Rate of Events and Water Loss in Water Distribution Network of Azna, Lorstan, Iran during 2008-2014 and Its Associated Factors
بررسی میزان حوادث و تلفات آب در شبکه توزیع آب شرب شهر ازنا و عوامل موثر بر آن در سال‌های 1387تا1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology of Fatal Traffic Accidents in Sari, Iran in 2014
بررسی اپیدمیولویک حوادث ترافیکی منجر به مرگ در شهرستان ساری استان مازندران در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Efficiency of Zero-valent Iron Nanoparticles in Degradation of Trichlorethylene from Aqueous Solutions
بررسی کارایی نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی در تخریب تری کلرو اتیلن از محیط آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Challenges in Implementing Package of Essential Noncommunicable Diseases Interventions in Iran’s Healthcare System
چالشهای پیاده سازی بسته مداخلات ضروری بیماریهای غیرواگیر(WHO PEN) در نظام سلامت ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of Pediculosis Capitis and Its Associated Risk Factors in Primary School Students in Kalaleh, Iran in 2015
بررسی شیوع آلودگی به شپش سر و برخی از عوامل مرتبط در دانش‌آموزان مدارس ابتدایی شهرستان کلاله، سال1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Efficiency of Photochemical Oxidation Process with UV/Peroxidisulfate for Removal of Alizarin Red S from Aqueous Solutions
بررسی کارایی فرایند اکسیداسیون فتوشیمیایی اشعه ماورای بنفش با پراکسید دی سولفات در حذف رنگ Alizarin Reds از محلولهای آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality of life and Related Factors in Rheumatoid Arthritis Patients
بررسی کیفیت زندگی و عوامل مؤثر بر آن در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 2 (2016-9)


Evaluation of the Association between Air Pollutants and Number of Cases with Severe Acute Respiratory Syndrome Recorded at Emergency Medical Centers in Tehran, Iran in 2013
بررسی ارتباط بین آلودگی هوا و تعداد موارد با مشکل علائم حاد تنفسی ثبت شده در مرکز فوریتهای پزشکی شهر تهران در سال1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Work Fatigue in Loading Workers Using Muscle Fatigue Assessment Method (MFA): A Case Study in a Brick Factory
ارزیابی خستگی شغلی با روش ارزیابی خستگی ماهیچه ای (MFA ) در کارگران بارگیری: مطالعه موردی در یک کارخانه آجرپزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Removal of Hydrocarbons from Soil Media Using Persulfate Oxidation in the Presence of Mineral Siderite
بررسی کارایی اکسیداسیون پرسولفات با کانی سیدریت در حذف ترکیبات نفتی از خا کهای آلوده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk Factors Assessment in Educational Equipment Manufacturers Company Using FMEA
ارزیابی عوامل خطر به روش FMEA در کارخانه تولید تجهیزات مدارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Concentration and the Annual Effective Dose of Radon Gas in Imam Hospital Indoor Air
بررسی غلظت و دوز مؤثر سالانه گاز رادون در هوای داخل بیمارستان امام (ره) تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 1 (2016-6)


A Study on the Relationship between Quality of Work Life and Job Enrichment among Electricity Operators
بررسی رابطه بین غنی سازی شغلی و کیفیت زندگی کاری در اپراتورهای برق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Removal and Adsorption Isotherms of Zinc and Copper from Municipal Solid Waste Leachate Using Clinoptilolite Adsorbent
بررسی میزان حذف و ایزوترم های جذب فلز روی و مس از شیرابه زباله شهری با استفاده از جاذب کلینوپتیلولایت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on the Comparative Investigation of Air Quality in Tehran Metropolis Over a Five-year Period Using Air Quality Index (AQI)
مقایسه پنج سال کیفیت بهداشتی هوای کلانشهر تهران بر اساس شاخص کیفیت هوا (AQI)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Knowledge and Attitude of Health Volunteers about HIV/ AIDS in Eghlid, Iran Health Centers in 2015
بررسی آگاهی و نگرش رابطین بهداشت مراکز بهداشتی شهر اقلید در مورد ایدز در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The trend of changes in air quality index (AQI) in Mashhad using ‎GIS ‎
بررسی روند تغییرات شاخص کیفیت بهداشتی هوا (‏AQI‏) در شهر مشهد با سامانه ‏اظلاعات جغرافیایی (‏GIS‏) ‏‎ ‎
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of waste management, manufacturing industries, from an environmental standpoint (Case Study: Savojbolagh city Alborz Province)
بررسی مدیریت فاضلاب تولیدی صنایع از دیدگاه زیست محیطی(مطالعه موردی: شهرستان ساوجبلاغ استان البرز )
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 4 (2016-3)


Determination of Peroxide Value of Oils Used in the Confectioneries of Damghan, Iran in Spring 2015
بررسی میزان پراکسید روغن های مورد استفاده در قنادی های شهر دامغان در بهار 94
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Efficacy of Polyacrylamide Coagulant Aid Modified with Aluminum Oxide Nanoparticles in Sludge Dewatering of Wastewater Treatment Plant of Yazd
بررسی کارایی کمک منعقد کننده پلی آکریل آمید اصلاح‌شده با نانو ذرات آلومنیوم اکسید در آبگیری لجن تولیدی از تصفیه خانه فاضلاب شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the quality of performance of Rajaee Hospital, Tonekabon, Iran, based on Malcolm Baldrige model
بررسی سطح کیفیت اقدامات براساس مدل مالکوم بالدریج در بیمارستان شهید رجایی تنکابن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Educational Intervention Based on Protection Motivation Theory on Mothers’ Behaviors about Prevention of Home Accidents in Children under 5 Year Old
تاثیر مداخله آموزشی براساس تئوری انگیزش محافظت بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری از سوانح و حوادث خانگی در مادران کودکان زیر 5 سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Rosewater Waste in De-colorization of Reactive Blue 19 from Synthetic Textile Wastewater
بررسی کارایی پسماند گلاب‌گیری در حذف رنگ راکتیو آبی 19 از فاضلاب مصنوعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Relationship between Workaholism, Organizational Silence, and Burnout in Staff of Mazandaran University of Medical Sciences in 2014
رابطه اعتیاد به کار و سکوت سازمانی با فرسودگی شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Noise pollution in Omidiyeh city, 2015
تحلیل و ارزیابی آلودگی صوتی شهر امیدیه در سال1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation the Number of Mortality Due to Cardiovascular and Respiratory disease, Attributed to pollutants O3, and NO2 in the Air of Tehran.
برآورد تعداد موارد مرگ ناشی از بیماری های قلبی - عروقی و تنفسی منتسب به آلاینده‌های ازن و دی ‌اکسید نیـتروژن در هوای شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 3 (2015-12)


Evaluation of the Relationship between Spiritual Health and Mental Health in Patients Undergoing Methadone Maintenance Treatment
بررسی رابطه سلامت معنوی با سلامت روان در بیماران تحت درمان نگه‌دارنده متادون(MMT)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Somatic Disorders and Ergonomic Considerations in Computer Use among the Employees of a University of Medical Sciences
اختلالات جسمی و ملاحظات ارگونومیک کار با رایانه در پرسنل اداری یک دانشگاه علوم پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Hydro-geochemical Quality and Health of Groundwater in Ramian, Golestan Province, Iran
بررسی کیفیت هیدروژئوشیمیایی و بهداشتی آب زیرزمینی شهرستان رامیان، استان گلستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Appropriate Use of Magnetic Resonance Imaging Services Provided in Shahid Chamran Hospital of Shiraz
بررسی میزان مقتضی بودن خدمات MRI ارائه شده در بیمارستان شهید چمران شیراز در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation of Rapid Office Strain Assessment and Rapid Upper Limb Assessment in Visual Display Terminal Users
بررسی وضعیت انجام کار به دو روش ارزیابی سریع تنش اداری و ارزیابی سریع اندام فوقانی در کاربران پایانه تصویری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Awareness, Performance, and Attitudes of Radiographers Toward Radiological Protective Principles in Khuzestan, Irangraphers
بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد پرتوکاران به اصول حفاظت پرتویی در استان خوزستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Prevalence of Musculoskeletal Disorders among Students Using Portable Computer in Faculty of Health, Qazvin University of Medical Sciences
بررسی شیوع اختلالات اسکلتی – عضلانی در بین دانشجویان استفاده‌کننده از لپ‌تاپ در دانشکده بهداشت قزوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Concentration and Distribution of Airborne Fungi in the Ambient Air of Milad Hospital, Blood Transfusion Organization, and Shahrake Ghods Wastewater Treatment Plant in Tehran, Iran
بررسی غلظت و توزیع قارچ های منتقله از هوا در هوای اطراف بیمارستان میلاد، سازمان انتقال خون و تصفیه خانه فاضلاب شهرک قدس تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 2 (2015-9)


A comparison of body image, marital satisfaction, and public health among breast cancer patients with breast evacuation, breast keeping and normal people in Tehran
مقایسه تصویر بدنی، رضایت زناشویی و سلامت عمومی بین مبتلایان سرطانی با تخلیه پستان، حفظ پستان و افراد عادی شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Disinfection of water contaminated with fecal coliform using ozone: Effect of Some Variables
گندزدایی آبهای آلوده به کلیفرم مدفوعی با استفاده از ازن: بررسی تاثیر غلظت ازن و زمان تماس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation of the Relationship between Emotional Labor and Job Satisfaction among the Executives and Nursing Managers of the Teaching Hospitals Affiliated to Isfahan University of Medical Sciences
بررسی ارتباط کار احساسی با رضایت شغلی در بین مدیران اجرایی و پرستاری بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Zoning ofCheshmeh Gerdoo River of Noshahr with NSFWQI Index in Autumn 1391
پهنه بندی رود خانه چشمه گردونوشهربر اساس شاخص NSFWQIدر پاییز1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investingation of the Relationship between General wellness Health and Job Satisfaction in workers of an Industrial slaughterhouse in Golestan Province in 2015
تعیین رابطه بین سلامت عمومی و رضایت شغلی کارگران در کشتارگاه صنعتی استان گلستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation the Effect of Education on Self-Care Promotion in Type 2 Diabetic Patients in Noor Health Centers in 2015
بررسی اثر آموزش بر ارتقای خود مراقبتی بیماران دیابتی نوع 2 تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی روستایی شهرستان نور در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Group-Based Stress Management Cognitive-Behavioral Therapy on Improving Quality of Life among the Wives of Addicts Undergoing Treatment with Methadone
اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری مدیریت استرس به شیوه ی گروهی بر بهبود کیفیت زندگی همسران افراد تحت درمان با متادون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Modified Red Mud for Adsorption of Acid Orange 7 (AO7) Dye from Aqueous Solution: Isotherms, Kinetics Studies
کاربرد گل قرمز فعال شده برای جذب رنگزای اسید اورنج 7 از محلولهای آبی: مطالعات ایزوترمی ، سینتیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2015-6)


Lipidomics: From Establishment to Applications in Health Studies
لیپیدومیکس: ازابزارهای مورد نیاز تا کاربرد درمطالعات سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of the Relationship between Indoor/Outdoor ParticleConcentration in Dena hospital in Shiraz
بررسی مقایسه‌ای غلظت ذرات معلق در هوای داخل با هوای آزاد خارج بیمارستان دنا شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ergonomic Evaluation in Rice Mills Workers in Sari in 2014
ارزیابی ‌‌ارگونومیک کارگران ‌کارخانه‌های ‌‌شالیکوبی شهرستان ‌‌ساری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Clostridium perfringens in determination of fecal pollution of drinking water in comparion to indicators bacteria
ارزیابی توانایی کلستریدیوم پرفرنژنس در تعیین آلودگی مدفوعی آب در مقایسه با باکتری های شاخص
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Environmental Health and Safety Indices among Schools in Mazandaran Province, Iran
بررسی شاخص‌های بهداشت محیط و ایمنی مدارس استان مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Awareness of Marriage Candidates about AIDS in Babol
بررسی آگاهی زوج‌های داوطلب ازدواج در مورد بیماری ایدز در شهرستان بابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiological Features of under 5 Year Children Mortality in Mazandaran
سیمای اپیدمیولوژیک مرگ و میر کودکان کمتر از 5 سال در استا ن مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Satisfaction of Healthcare Team from the Performance of Rural Family Physicians in Northern Provinces of Iran
بررسی رضایت مندی اعضای تیم سلامت از سطح عملکردی پزشکان خانواده روستایی، در استانهای شمالی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles