دوره 8، شماره 3 - ( پاییز 1401 )                   جلد 8 شماره 3 صفحات 38-25 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


استادیار سالمندشناسی، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، پژوهشکده اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
چکیده:   (732 مشاهده)
مقدمه و هدف: بررسی و شناخت عوامل تأثیرگذار بر کیفیت زندگی بهعنوان عامل مهمی برای شروع رفتار و ادامه آن عاملی کلیدی در بهبود وضعیت زندگی سالمندان است. لذا هدف این مطالعه بررسی سبک زندگی ارتقادهنده سلامت و وضعیت روانشناختی سالمندان شهرستان تبریز بود.
روش کار: این مطالعه توصیفی-تحلیلی با استفاده از روش تصادفی روی تمام سالمندان ساکن شهر و روستاهای تبریز در سال 1400 انجام شد. دادهها با استفاده از پرسشنامههای استاندارد سبک زندگی سالم و اختلال شناختی، بهزیستی روانشناختی و افسردگی از 422 سالمند جمعآوری شدند. اطلاعات گردآوریشده با استفاده از روشهای آمار توصیفی و تحلیلی در نرمافزار SPSS نسخه 22 تجزیهوتحلیل شد. سطح معنیداری آزمونها در این مطالعه کمتر از 0/05 در نظر گرفته شد.
یافتهها: نتایج حاصل از تحلیل دادهها نشان داد سبک زندگی در میان سالمندان روستایی با شناخت ارتباط معنیدار و مثبتی داشت (0/001=p و 0/29=r). میان سبک زندگی و افسردگی ارتباط معنیدار و منفی (0/001=p و 0/24- = r) و با بهزیستی روانشناختی ارتباط معنیدار و مثبتی وجود داشت (0/001=p)
71/0= r). در سالمندان شهری، بین سبک زندگی با شناخت ارتباط معنیدار آماری وجود نداشت (0/077=pو 0/12=r). میان سبک زندگی با افسردگی ارتباط معنیدار آماری وجود نداشت (0/9=p و 0/009=r). اما سبک زندگی ارتقادهنده سلامت با بهزیستی روانشناختی ارتباط معنیدار مثبتی داشت.

نتیجهگیری: نتایج این مطالعه تأثیر سبک زندگی بر شناخت و حافظه، بهزیستی روانشناختی و افسردگی، لزوم بهکارگیری مداخلات مناسب بهمنظور بهبود سبک زندگی افراد سالمند را نشان میدهد.
متن کامل [PDF 936 kb]   (202 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي-کامل | موضوع مقاله: طب سالمندان

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.