دوره 8، شماره 2 - ( تابستان 1401 )                   جلد 8 شماره 2 صفحات 62-50 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و علوم انسانی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران
چکیده:   (1560 مشاهده)
مقدمه و هدف: برابری جنسیتی و حکمرانی خوب از مهمترین شاخصهای اجتماعی مؤثر بر وضعیت سلامت و رفاه جامعه است. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر نابرابری جنسیتی و حکمرانی خوب بر وضعیت سلامت در کشورهای با درآمد متوسط و بالا انجام شد.

روش کار: مطالعه اکولوژیک و کاربردی حاضر برای کشورهای با درآمد متوسط و بالا و با روش پانل دیتا با وابستگی مقطعی و برآوردگر اثرات همبسته مشترک میانگین گروهی در نرمافزار STATA نسخه 16 انجام شد. حجم نمونه 33 کشور با درآمد متوسط و بالا بود که به روش غیرتصادفی انتخاب شدند. دادهها برای سالهای 2000 تا 2019 از پایگاههای دادهای بانک جهانی و سازمان ملل متحد استخراج شد.

یافتهها: میانگین شاخص امید به زندگی، نرخ مرگومیر کودکان کمتر از 5 سال، شاخص نابرابری جنسیتی و حکمرانی خوب به ترتیب 71/25، 25/28، 0/42 و 1/26- بود. تأثیر شاخص نابرابری جنسیتی، حکمرانی خوب، مخارج سلامت و نرخ مشارکت زنان بر امید به زندگی به ترتیب 1/15-، 0/031، 0/040و 0/009 و تأثیر شاخص نابرابری جنسیتی و لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه بر نرخ مرگومیر کودکان به ترتیب 12/062 و 5/183- بود.

نتیجهگیری: شاخص نابرابری جنسیتی تأثیر منفی و حکمرانی خوب، مخارج سلامت و نرخ مشارکت زنان در بازار کار تأثیر مثبتی بر امید به زندگی داشت. همچنین شاخص نابرابری جنسیتی تأثیر مثبت و تولید ناخالص داخلی سرانه تأثیر منفی بر نرخ مرگومیر کودکان داشت. ازاینرو سیاستهای کاهش نابرابری جنسیتی مانند ارتقای سطح تحصیلات زنان، افزایش مشارکت زنان در مجلس و همچنین افزایش اشتغال زنان پیشنهاد میشود.

 
متن کامل [PDF 966 kb]   (538 دریافت)    

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.