راهنمای نگارش مقاله

توجه: بر اساس بخشنامه سال جدید معاونت تحقیقات وزارت بهداشت چاپ مقالات بدون درج کد اخلاق و کد طرح تحقیقاتی ممنوع است، لذا تاکید اکید می‌گردد که کد اخلاق از معاونت تحقیقات دانشگاه مربوطه اخذ و در قسمت قدردانی مقاله درج شود.
تعداد کلمات در مقالات مختلف شامل عنوان ، چکیده‌ها، و اصل مقاله بجز رفرنس ها عبارتند از:

original 3000       short/ brief report 2000      Review 4000      Case Report 1500     Editorial  1200        Letter to Editor 1000

عنوان مقاله:شامل عنوان کامل مقاله

نام و نام خانوادگی نویسنده و یا نویسندگان، درجه علمی و رتبه دانشگاهی، گروه علمی، بیمارستان محل خدمت، دانشکده، دانشگاه، شهر یا محل اشتغال نویسنده یا نویسندگان، نشانی کامل پستی، تلفن و آدرس e-mail نویسنده مسئول مقاله باشد.

چکیده:

الف: حداکثر تعداد کلمات خلاصه مقاله از 250 کلمه تجاوز نکند.

ب: چکیده انگلیسی و فارسی شامل 4 بخش مقدمه و هدف(Introduction& Purpose)، روش کار(Methods)، یافته‌ها(Results) و نتیجه‌گیری(Conclusion) می‌باشد.

کلمات کلیدی:

کلمات کلیدیKey words)) 3 تا 5 کلمه می‌باشد و باید بر اساس مش تنظیم شود.

مقدمه:

پس از آوردن سابقه علمی مختصر، بررسی متون و بیان مساله هدف مقاله بیان شود. مطالب با ذکر رفرنس بیان شود و از رفرنس‌دهی منابع و مراجع غیر مرتبط اجتناب گردد و همچنین از درج مطالب سایر قسمتها نظیر روش کار،یافته‌های تحقیق و نتیجه‌گیری در این فسمت خودداری شود.

روش کار:

جامعه مورد مطالعه، نحوه نمونه‌گیری، شیوه انجام آزمایشات و مطالعه سایر مشخصه‌های مهم روش کار ذکر شود تا خواننده بتواند نتایج مقاله را آزمون کند. ذکر نام نرم‌افزارها، نام تجاری دستگاهها و موارد مورد استفاده ضروری است.

یافته‌ها:

نتایج تحقیق به ترتیب منطقی در متن( ترجیحا با زیر عنوانهای مجزا) همراه با جداول، نمودارها و تصاویر و اشکال ارائه گردد. تمام اشکال و جداول در متن اشاره شود. از تکرار داده‌ها هم در جدول و هم در نمودارها خودداری شود. لازم به ذکر است که از ارائه تحلیل و بحث و نتیجه‌گیری در این بخش خودداری شود.

بحث و نتیجه‌گیری:

در قسمت بحث یافته‌های مهم که سوالات تحقیق را پاسخ می‌دهند، آورده شوند و بر جنبه‌های مهم و تازه تحقیق تاکید و نتیجه‌گیری حاصل از آن ذکر شود. از تکرار مطالبی که هویت مقدمه، روش کار و یافته‌ها دارند، خودداری شود. در این قسمت مشکلات و محدودیتهای تحقیق بیان شود. علل تفاوت با یافته‌های دیگران تحلیل، و در پایان هم نتیجه‌گیری نهایی ذکر شود.

قدردانی:

در این قسمت از سازمانها، موسسات و یا افرادی که به نحوی در انجام تحقیق نقش داشته‌اند، تشکر وقدردانی گردد. نام سازمان حمایت‌کننده با ذکر شماره طرح تحقیقاتی بیان شود. در صورتی که مقاله حاصل از پایان نامه دانشجویی ‌باشد،  ذکر نام دانشجو و نام دانشگاه ضروری است.

تعارض درمنافع(Conflicts of interst):

در مطالعات چند مرکزی، توافق نامه محققین مراکز ضمیمه شود. در مطالعاتی که از طرف شرکتهای خصوصی حمایت می‌شوند ذکر مفاد توافق نامه و قضاوت سردبیر تعیین‌کننده خواهد بود. واژه و یا عباراتی که به صورت علایم اختصاری به کار برده شده، در اولین استفاده به طور کامل در پرانتز ذکر گردند.

منابع:

منابع باید به ترتیب قرارگرفتن در مقاله شماره گذاری گردد. شماره منابع در متن داخل کروشه می‌باشد.  رفرنس نویسی برای تمام مقالات اعم از تحقیقی، مروری،... یکسان خواهد بود.  نحوه تنظیم و نگارش آن بر اساس دستورالعمل ونکور به شرح ذیل است:

مجله فارسی :تمام منابع ارائه شده در هرمقاله حتی (مقالات فارسی) به دلیل نمایه شدن مجله در سایت های بین‌المللی شامل نام نویسنده یا نویسندگان، عنوان مقاله، نام کوتاه مجله به زبان انگلیسی،  سال انتشار مقاله براساس تاریخ میلادی، شمارۀ مجله و صفحات، بایستی بصورت انگلیسی نوشته شود. اما در انتهای آن در داخل پرانتز (Persian) نوشته شود.

Jalali M, Abedi D, Asghari GhR, Rezai Z. A study of Anti-microbial effect of pycnocla spinosa's fruit Extract. J Mazand Univ Med Sci 2007;17(9): 79-86 (Persian).

 مجله انگلیسی: نام خانوادگی و نام نویسنده یا نویسندگان. عنوان کامل مقاله. نام کوتاه شده مجله. سال انتشار؛ شماره مجله: صفحات (در صورتی که تعداد نویسندگان از 6 نفر بیشتر باشد پس از نام نفر ششم از عبارتet al استفاده شود).

Wolf DP, Mastroianni L. Protein composition of human uterine fluid. Fertil Steril 1975; 26(3): 240-247.

کتاب :نام خانوادگی و نام نویسنده یا نویسندگان. عنوان کتاب. شمارۀ چاپ. شهر محل چاپ: ناشر؛ سال انتشار.

Ho MT, Saunders CE. Current Emergency Diagnosis and Treatment. 3rd ed. New Jersy:  Appleton and Lang; 1990.

فصلی از کتاب :نام خانوادگی و نام نویسنده فصل. عنوان فصل. عنوان کتاب. نام خانوادگی و نام نویسندگان کتاب. شمارۀچاپ. محل چاپ: ناشر؛ سال انتشار. صفحات.

Champion RH. Disorders of sweat glands. In: Rook Textbook of Dermatology. Champion RH, Burton JL, Burns DA, editors. 6th ed. Oxford:Blackwell Science; 1998. p. 1985-2002.

ژورنال از اینترنت و CD-rom ,Web site به ترتیب با توجه به مثال های زیر:

- LaPorte RE, Marler E, Akazawa S, Sauer F. The death of biomedical journal. BMJ [serial online]. 1995; 310: 1387-90.

Available from: http://www.bmj.com/bmj/archive/6991ed2.htm. Accessed September 26, 1996.

-Hoffman DL. St John’s Wort. 1995; [4 screans]. Available at:

URL:http://www.healthy.net/library/books/hoffman/materiamedica/stjohns.htm. Accessed July 16, 1998.

- Gershon ES. Antisocial behavior. Arch Gen Psychiatry [serial on CD-ROM]. 1995; 52: 900-901.

توجه: به هنگام نوشتن منبع از موارد بالا اینترنت و...به نشانه ها نقطه، ویرگول و... و نیز به وجود یا عدم وجود فاصله دقت شود.

جداول، نمودارها و اشکال:

الف- تصاویر مورد استفاده باید با وضوح مناسب باشد. نمودار‌ها نباید به صورت تصویر باشند تا امکان تغییرات توسط مجله میسر باشد.

ب- شکلها و جداول و شرح نمودارها در صفحات جداگانه آورده شود.

ج- جداول و نمودارها باید دارای عنوان کامل بوده و با اعداد فارسی تایپ شوند.

د- تعداد جداول و نمودارها باید متناسب با حجم مقاله بوده و از آوردن جداول و نمودارهایی که به اطلاعات آنها در متن مقاله به طور کامل اشاره شده است، اجتناب گردد.

فونت:

الف- متن مقاله به صورت فایل word2010 نوشته شود.

ب- فاصله متن از حاشیه 2/5 سانتی‌متر باشد.

ج- فاصله سطر‌ها single باشد.

د- برای متن فارسی از قلم BZar با اندازه 12 استفاده شود. عنوان مقاله با همان قلم و اندازه 14 ضخیم باشد.

ه- متن انگلیسی با قلم Times New Roman با اندازه 11 نوشته شود. عنوان انگلیسی با همان قلم و اندازه 12 ضخیم باشد.

و- نام نویسندگان و چکیده فارسی با قلم BZar با اندازه 11 نوشته شود و چکیده انگلیسی با قلم Times New Roman با اندازه 10 نوشته شود.

شرایط فنی مقاله:

الف- شماره صفحه در گوشه خارجی پایین هر صفحه قرار گیرد.

ب- این ترتیب رعایت شود: صفحه عنوان، خلاصه، کلمات کلیدی، متن، قدردانی، مراجع، شرح تصاویر، جداول و تصاویر( هر کدام در صفحه جداگانه و جای آنها در متن مشخص و با شماره معین گردد).

ج- تعداد صفحات مقاله (با در نظرگرفتن محل جداول، اشکال و منحنی‌ها) از حدود 10 صفحه تجاوز نکند.

ارسال مقاله:

 نویسندگان بایدابتدا در پایگاه مجله به آدرس http://jhc.mazums.ac.ir ثبت نام نمایند. بعد از ثبت نام باید از طریق گزینه ارسال مقاله فایل مقاله و سایر مدارک همراه را به مجله ارسال نمایند. لازم به ذکر است تنها راه ارسال مقالات از طریق سیستم الکترونیکی مجله موجود در سایت می باشد. ضروری است تقاضای چاپ مقاله که به امضای همه نویسندگان به ترتیب اولویت رسیده باشد تحت عنوان covering letter ( نامه به سردبیر) ارسال گردد.


دفعات مشاهده: 10417 بار   |   دفعات چاپ: 873 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله تحقیقات سلامت در جامعه می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Journal of health research in community

Designed & Developed by : Yektaweb