راهنمای نگارش مقاله

فایل PDF راهنمای نویسندگان:         راهنمای نویسندگان

توجه: بر اساس بخشنامه سال جدید معاونت تحقیقات وزارت بهداشت چاپ مقالات بدون درج کد اخلاق و کد طرح تحقیقاتی ممنوع است، لذا تاکید اکید می‌گردد که کد اخلاق از معاونت تحقیقات دانشگاه مربوطه اخذ و در قسمت قدردانی مقاله درج شود.

تعداد کلمات در مقالات مختلف شامل عنوان ، چکیده‌ها، و اصل مقاله بجز رفرنس ها عبارتند از:

original 3000       short/ brief report 2000      Review 4000      Case Report 1500     Editorial  1200        Letter to Editor 1000

عنوان مقاله:شامل عنوان کامل مقاله

نام و نام خانوادگی نویسنده و یا نویسندگان، درجه علمی و رتبه دانشگاهی، گروه علمی، بیمارستان محل خدمت، دانشکده، دانشگاه، شهر یا محل اشتغال نویسنده یا نویسندگان، نشانی کامل پستی، تلفن و آدرس e-mail نویسنده مسئول مقاله باشد.

چکیده:

الف: حداکثر تعداد کلمات خلاصه مقاله از 250 کلمه تجاوز نکند.

ب: چکیده انگلیسی و فارسی شامل 4 بخش مقدمه و هدف(Introduction& Purpose)، روش کار(Methods)، یافته‌ها(Results) و نتیجه‌گیری(Conclusion) می‌باشد.

کلمات کلیدی:

کلمات کلیدیKey words)) 3 تا 5 کلمه می‌باشد و باید بر اساس مش تنظیم شود.

مقدمه:

پس از آوردن سابقه علمی مختصر، بررسی متون و بیان مساله هدف مقاله بیان شود. مطالب با ذکر رفرنس بیان شود و از رفرنس‌دهی منابع و مراجع غیر مرتبط اجتناب گردد و همچنین از درج مطالب سایر قسمتها نظیر روش کار،یافته‌های تحقیق و نتیجه‌گیری در این فسمت خودداری شود.

روش کار:

جامعه مورد مطالعه، نحوه نمونه‌گیری، شیوه انجام آزمایشات و مطالعه سایر مشخصه‌های مهم روش کار ذکر شود تا خواننده بتواند نتایج مقاله را آزمون کند. ذکر نام نرم‌افزارها، نام تجاری دستگاهها و موارد مورد استفاده ضروری است.

یافته‌ها:

نتایج تحقیق به ترتیب منطقی در متن( ترجیحا با زیر عنوانهای مجزا) همراه با جداول، نمودارها و تصاویر و اشکال ارائه گردد. تمام اشکال و جداول در متن اشاره شود. از تکرار داده‌ها هم در جدول و هم در نمودارها خودداری شود. لازم به ذکر است که از ارائه تحلیل و بحث و نتیجه‌گیری در این بخش خودداری شود.

بحث و نتیجه‌گیری:

در قسمت بحث یافته‌های مهم که سوالات تحقیق را پاسخ می‌دهند، آورده شوند و بر جنبه‌های مهم و تازه تحقیق تاکید و نتیجه‌گیری حاصل از آن ذکر شود. از تکرار مطالبی که هویت مقدمه، روش کار و یافته‌ها دارند، خودداری شود. در این قسمت مشکلات و محدودیتهای تحقیق بیان شود. علل تفاوت با یافته‌های دیگران تحلیل، و در پایان هم نتیجه‌گیری نهایی ذکر شود.

قدردانی:

در این قسمت از سازمانها، موسسات و یا افرادی که به نحوی در انجام تحقیق نقش داشته‌اند، تشکر وقدردانی گردد. نام سازمان حمایت‌کننده با ذکر شماره طرح تحقیقاتی بیان شود. در صورتی که مقاله حاصل از پایان نامه دانشجویی ‌باشد،  ذکر نام دانشجو و نام دانشگاه ضروری است.

تعارض درمنافع(Conflicts of interst):

در مطالعات چند مرکزی، توافق نامه محققین مراکز ضمیمه شود. در مطالعاتی که از طرف شرکتهای خصوصی حمایت می‌شوند ذکر مفاد توافق نامه و قضاوت سردبیر تعیین‌کننده خواهد بود. واژه و یا عباراتی که به صورت علایم اختصاری به کار برده شده، در اولین استفاده به طور کامل در پرانتز ذکر گردند.

منابع:

منابع باید به ترتیب قرارگرفتن در مقاله شماره گذاری گردد. شماره منابع در متن داخل کروشه می‌باشد.  رفرنس نویسی برای تمام مقالات اعم از تحقیقی، مروری،... یکسان خواهد بود. 
سبک استناددهی (Style) اندنوت مجله تحقیقات سلامت در جامعه:  J_Health_Res_Commun.ens

نحوه تنظیم و نگارش منابع بر اساس دستورالعمل ونکور به شرح ذیل است:

مجله فارسی :تمام منابع ارائه شده در هرمقاله حتی (مقالات فارسی) به دلیل نمایه شدن مجله در سایت های بین‌المللی شامل نام نویسنده یا نویسندگان، عنوان مقاله، نام کوتاه مجله به زبان انگلیسی،  سال انتشار مقاله براساس تاریخ میلادی، شمارۀ مجله و صفحات، بایستی بصورت انگلیسی نوشته شود. اما در انتهای آن در داخل پرانتز (Persian) نوشته شود.

Jalali M, Abedi D, Asghari GhR, Rezai Z. A study of Anti-microbial effect of pycnocla spinosa's fruit Extract. J Mazand Univ Med Sci 2007;17(9): 79-86 (Persian).

 مجله انگلیسی: نام خانوادگی و نام نویسنده یا نویسندگان. عنوان کامل مقاله. نام کوتاه شده مجله. سال انتشار؛ شماره مجله: صفحات (در صورتی که تعداد نویسندگان از 6 نفر بیشتر باشد پس از نام نفر ششم از عبارتet al استفاده شود).

Wolf DP, Mastroianni L. Protein composition of human uterine fluid. Fertil Steril 1975; 26(3): 240-247.

کتاب :نام خانوادگی و نام نویسنده یا نویسندگان. عنوان کتاب. شمارۀ چاپ. شهر محل چاپ: ناشر؛ سال انتشار.

Ho MT, Saunders CE. Current Emergency Diagnosis and Treatment. 3rd ed. New Jersy:  Appleton and Lang; 1990.

فصلی از کتاب :نام خانوادگی و نام نویسنده فصل. عنوان فصل. عنوان کتاب. نام خانوادگی و نام نویسندگان کتاب. شمارۀچاپ. محل چاپ: ناشر؛ سال انتشار. صفحات.

Champion RH. Disorders of sweat glands. In: Rook Textbook of Dermatology. Champion RH, Burton JL, Burns DA, editors. 6th ed. Oxford:Blackwell Science; 1998. p. 1985-2002.

ژورنال از اینترنت و CD-ROM ,Web site به ترتیب با توجه به مثال های زیر:

- LaPorte RE, Marler E, Akazawa S, Sauer F. The death of biomedical journal. BMJ [serial online]. 1995; 310: 1387-90.

Available from: http://www.bmj.com/bmj/archive/6991ed2.htm. Accessed September 26, 1996.

-Hoffman DL. St John’s Wort. 1995; [4 screans]. Available at:

URL:http://www.healthy.net/library/books/hoffman/materiamedica/stjohns.htm. Accessed July 16, 1998.

- Gershon ES. Antisocial behavior. Arch Gen Psychiatry [serial on CD-ROM]. 1995; 52: 900-901.

توجه: به هنگام نوشتن منبع از موارد بالا اینترنت و...به نشانه ها نقطه، ویرگول و... و نیز به وجود یا عدم وجود فاصله دقت شود.

جداول، نمودارها و اشکال:

الف- تصاویر مورد استفاده باید با وضوح مناسب باشد. نمودار‌ها نباید به صورت تصویر باشند تا امکان تغییرات توسط مجله میسر باشد.

ب- شکلها و جداول و شرح نمودارها در صفحات جداگانه آورده شود.

ج- جداول و نمودارها باید دارای عنوان کامل بوده و با اعداد فارسی تایپ شوند.

د- تعداد جداول و نمودارها باید متناسب با حجم مقاله بوده و از آوردن جداول و نمودارهایی که به اطلاعات آنها در متن مقاله به طور کامل اشاره شده است، اجتناب گردد.

فونت:

الف- متن مقاله به صورت فایل word2010 نوشته شود.

ب- فاصله متن از حاشیه 2/5 سانتی‌متر باشد.

ج- فاصله سطر‌ها single باشد.

د- برای متن فارسی از قلم BZar با اندازه 12 استفاده شود. عنوان مقاله با همان قلم و اندازه 14 ضخیم باشد.

ه- متن انگلیسی با قلم Times New Roman با اندازه 11 نوشته شود. عنوان انگلیسی با همان قلم و اندازه 12 ضخیم باشد.

و- نام نویسندگان و چکیده فارسی با قلم BZar با اندازه 11 نوشته شود و چکیده انگلیسی با قلم Times New Roman با اندازه 10 نوشته شود.

شرایط فنی مقاله:

الف- شماره صفحه در گوشه خارجی پایین هر صفحه قرار گیرد.

ب- این ترتیب رعایت شود: صفحه عنوان، خلاصه، کلمات کلیدی، متن، قدردانی، مراجع، شرح تصاویر، جداول و تصاویر( هر کدام در صفحه جداگانه و جای آنها در متن مشخص و با شماره معین گردد).

ج- تعداد صفحات مقاله (با در نظرگرفتن محل جداول، اشکال و منحنی‌ها) از حدود 10 صفحه تجاوز نکند.

ارسال مقاله:

 نویسندگان بایدابتدا در پایگاه مجله به آدرس http://jhc.mazums.ac.ir ثبت نام نمایند. بعد از ثبت نام باید از طریق گزینه ارسال مقاله فایل مقاله و سایر مدارک همراه را به مجله ارسال نمایند. لازم به ذکر است تنها راه ارسال مقالات از طریق سیستم الکترونیکی مجله موجود در سایت می باشد. ضروری است تقاضای چاپ مقاله که به امضای همه نویسندگان به ترتیب اولویت رسیده باشد تحت عنوان covering letter ( نامه به سردبیر) ارسال گردد.

انواع مقالات:

- مقالات اصیل (Original Articles): مقاله اصیل یا تحقیقی نتیجه تحقیقات و پژوهش نویسندگان می‌باشد که ساختار آن به شرح زیر می‌باشد:
مقاله پژوهشی باید مشتمل برعنوان، نام نویسندگان و آدرس، خلاصه( فارسی و انگلیسی)، کلمات کلیدی به فارسی و انگلیسی (حداقل3 وحداکثر 5 واژه)، مقدمه، روش کار، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری، قدردانی و منابع باشد.حداکثر تعداد کلمات خلاصه مقاله از 250 کلمه تجاوز نکند.
قالب مقاله اصیل:  
مقاله اصیل


- نامه به سردبیر: مکاتباتی که به منظور ارایه نقطه نظر شخصی درباره یک موضوع یا راجع به یک مقاله پژوهشی، با هدف چاپ شدن درمجله، با سردبیر صورت می‌گیرد، مجموعاً تحت عنوان Letters یا Communications طبقه‌بندی می‌شود.
مواردی که از نامه استفاده می‌کنیم به شرح زیر است:
1) هرگونه نظر درباره یک مقاله پژوهشی که اخیراً در آن مجله به چاپ رسیده است:  پیشنهاد، اصلاح، انتقاد، هشدار، مخالفت، ارایه مطلبی جدیدتر، تحلیلی اجتماعی - اخلاقی - سیاسی.
2) گاهی در پی فرصت برای ارایه مطلبی هستید که اگر در قالب دیدگاه برای مجله بفرستید، به‌دلیل عدم سابقه علمی کافی، معمولاً از جانب سردبیر برای چاپ پذیرفته نمی‌شود؛ اما چنانچه این دیدگاه را تحت عنوان یک پیشنهاد درباره مقاله‌ای که با آن ارتباط دارد در قالب نامه به سردبیر بفرستید، احتمال چاپ شدن آن افزایش می‌یابد.
3) بعضاً سردبیر از مخاطبین مجله راجع به موضوعی خاص نظر خواهی می‌کند که پاسخ دهندگان نظراتشان را در قالب نامه  ارایه می‌کنند.
4) اگر محتوای مطلبی که می‌خواهید ارایه کنید کمتر از یک گزارش کوتاه است می‌توانید در قالب نامه به مجله ارسال کنید.
5) پاسخ نویسندگان مقاله‌ای که در نامه قبلی نسبت به مقاله آن‌ها اظهار نظر شده نیز در قالب نامه به سردبیر به چاپ می‌رسد.
حجم  یک letter  چقدرباشد؟
حجم نامه به سردبیر باید حداکثر به 1000 کلمه یا دو صفحه همراه با یک  شکل یا جدول محدود گردد. تعداد نویسندگان معمولاً حداکثر به 4 تا 6  نفر محدود می‌باشد و تعداد مراجع نیز کمتر از 5 مورد (شامل مرجع مربوط به مقاله‌ای که روی آن نظر می‌دهید) می‌باشد. اگر چنانچه قبلاً پژوهشی در آن زمینه انجام داده‌اید، به مقالات چاپ شده خودتان نیز اشاره نمایید.

قالب نامه به سردبیر :  
نامه به سردبیر

 

- گزارش مورد: در مقالات گزارش مورد باید موارد نادر و عوارض بسیار کمیاب مورد توجه قرارگیرند.  این مقالات و نیز مقالات فارسی و انگلیسی، واژه های کلیدی، مقدمه، شرح مورد (موارد)، بحث و فهرست منابع باشند.


- مروری: مقاله مروری باید جامع و کامل بوده و در تنظیم آن از حداقل 30 منبع معتبر استفاده شده باشد. اجزای این نوع مقالات شامل مقدمه، عناوین مورد بررسی و چکیده مقاله به فارسی و انگلیسی می‌باشد.  فقط خلاصه و گزارش نمودن نتایج کار دیگران کافی نیست بلکه نظریه‌پردازی و نتیجه‌گیری جدید باید صورت گیرد. چکیده این مقالات مروری در واقع شامل جمع بندی نهایی بررسی می‌باشد.  حداقل 5 منبع مرتبط از خود نویسنده آورده شود.


- گزارش کوتاه: مقالات گزارش کوتاه از ساختاری شبیه به مقالات پژوهشی برخوردار می‌باشد .با این تفاوت که یافته‌های پژوهش اندک بوده یا به دلایل دیگر محقق تمایل به شرح و بسط کامل آن را ندارد. این مقالات باید حداکثر در 3 صفحه تنظیم شود و یافته‌ها و بحث و نتیجه گیری در هم ادغام شود.
قالب گزارش کوتاه: 
گزارش کوتاه

 
سرمقاله(Editorial): مقالات کوتاه نوشته شده توسط اعضای هیئت تحریریه که مسائل مربوط به سیاست مربوط به ژورنال را شرح می دهند.
 

- مقاله  خلاصه  سیاستی  درحوزه سلامت: خلاصه سیاستی(Policy Brief) یکی از دستاوردهای علمی منتج از طرح های تحقیقاتی به شمار رفته و ابزاری در راستای برقراری ارتباط بین شواهد علمی و سیاستگذاری می باشد. در یک خلاصه سیاستی اطلاعاتی واقعی، دقیق و خلاصه به مخاطبین هدف از جمله سیاستگذاران و یا سیاستمداران و مدیران دولتی ارائه شده و به آنها کمک می کند تا سریعاً نسبت به موضوع( مشکل سلامت) آگاه شده، فوریت مشکل فعلی را درک نموده و اقدامات جایگزین را با توجه به توصیه های سیاستی مبتنی بر شواهد به کارگیرند.  
 
معرفی و توصیف اجزای مقاله خلاصه سیاستی  در حوزه سلامت:

 1- عنوان

2- نویسندگان  و وابستگی  سازمانی (affiliation)

3- خلاصه اجرایی فارسی و انگلیسی
توضیح مختصر و مفیدی در پاسخ به پرسشهای زیر ارائه دهید:   

  - مشکل چیست؟
  - در مورد گزینه های قابل اجرا برای رسیدگی به مشکل چه می  دانیم (و چه نمی دانیم) ؟
  - چه ملاحظات اجرایی باید در نظر گرفته شود؟
4- مقدمه 
با هدف شرح مساله و بیان ضرورت تدوین خلاصه سیاستی، ابتدا مساله ( مشکلی که توجه سیاستگذاران باید به آن جلب شود) را معرفی نموده و درباره شرایط به وجود آورنده و زمینه ای آن (
context) توضیح دهید. سپس مساله را از نظر یک یا چند مورد از ویژگیهای زیر توصیف کنید:
   - ماهیت و بار بیماریها و آسیبهای شایع ناشی از این مساله که نیازمند اقدامات پیشگیری یا درمانی از سوی نظام سلامت هست
   - برنامه‌ها، خدمات و داروهای مورد نیاز برای پیشگیری  و درمان بیماریها و آسیب های ناشی از مساله
   - تمهیدات کنونی نظام سلامت از نظر دسترسی و استفاده  بیماران/ افراد جامعه از برنامه‌ها، خدمات و داروهای مقرون به صرفه و تاثیر آن
  - تمهیدات بر گروه‌های خاص بیماران/ جامعه
5- روش کار
در این بخش  مطالبی راجع به روشهای  مورد استفاده برای شناسایی و انتخاب شواهد پژوهشی و ارزیابی  آن شواهد از نظر کیفیت  علمی  مطالعه، کاربردپذیری نتایج و رعایت ملاحظات  عدالت در سلامت ارائه می شود.

نکته: بهتر است برای تدوین خلاصه سیاستی، شواهد پژوهشی از نوع ترکیب شده(synthesized) مانند مطالعه های مرور نظام مند و فراتحلیل در اولویت قرار گیرد.
6- نتایج
در این قسمت گزینه‌های سیاستی و راهکارهای قابل پیاده سازی و اجرا برای رفع مساله را معرفی و با استفاده از یافته‌های شواهد پژوهشی منتخب، ارزیابی نمایید.

7- بحث

در این بخش توضیحاتی در مورد ملاحظات اجرایی و موانع بالقوه برای اجرای هر یک از گزینه های مطرح شده به تفکیک سطوح مختلف برنامه ریزی و اجرای خدمات سلامت شامل الف:  افراد دریافت کننده خدمت  ب:  افراد ارائه دهنده خدمت  ج:  واحد/ سازمان ارائه دهنده خدمت د:  نظام سلامت در سطح کلان بیان نمایید؛ همچنین پیشنهاداتی در زمینه برنامه پایش و ارزشیابی ارائه شود.
 نکته:  در تکمیل بحث می توانید با توجه به شرایط موجود در نظام  سلامت ایران و طبق توافق نظر خبرگان (نویسندگان) خلاصه سیاستی حاضر، یک نتیجه گیری و اولویت بندی راجع به گزینه های سیاستی نهایی شده ای که باید بیشتر مورد توجه سیاستگذاران حوزه سلامت قرار گیرد داشته باشید. در ضمن این گزینه ها را می توان در قالب بازه های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت معرفی نمود.
8-  فهرست  تأمین  کنندگان  مالی  (برای  سازمانی که خلاصه سیاستی را تهیه میکند و برای  خود خلاصه سیاستی)   
9-  بیانیه راجع به تضاد  منافع  نویسندگان   
10- منابع
11- پیوست ها ( در صورت نیاز) 
  - فهرستی از افراد گرد آورنده منابع و وابستگی سازمانی آنها
  - فهرستی از مطلعین کلیدی که برای دستیابی به دیدگاههای بیشتر در خصوص موضوع و یا شناسایی دادهها و شواهد پژوهشی مرتبط، به آنها مراجعه نموده اید. 
   


دفعات مشاهده: 12772 بار   |   دفعات چاپ: 998 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله تحقیقات سلامت در جامعه می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of health research in community

Designed & Developed by : Yektaweb