XML English Abstract Print


دانشیار و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل،بابل، ایران، (نویسنده مسؤل)
چکیده:   (168 مشاهده)

مقدمه و هدف: از آنجائیکه بررسی محتوای مقالات پژوهشی در زمینه مدیریت نظام سلامت می تواند از طریق شناخت موضوعات مورد تاکید یا یافته های بدست آمده، کمک شایانی در جهت برنامه ریزی و اخذ تصمیمات موثر برای مدیران این بخش بشمار آید. پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای مقالات مجلات علمی پژوهشی حوزه مدیریت، انجام پذیرفت.

روش کار: در این مطالعه مقطعی، 659 مقاله در قالب 87 شماره از چهار مجله علمی پژوهشی (در حوزه مدیریت بهداشت و درمان) از اولین سال انتشار مجلات تا پایان سال 1393 به شیوه سرشماری، بررسی شدند. جهت جمع آوری داده ها از چک لیست محقق ساخته و برای تجزیه تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی استفاده شد.

یافته ها: از میان حوزه های موضوعی مختلف، سهم مقالات با موضوع مدیریت خدمات بهداشتی درمانی(4/23 درصد) و مدیریت منابع انسانی (4/18درصد)، از بیشترین میزان برخوردار بودند. در 3/27 و 3/13 درصد از مقالات، جامعه مورد پژوهش به ترتیب کارکنان و مدیران بودند. بیش از سه چهارم مقالات (3/89 درصد) اقتباسی از یک پژوهش اصیل و در 4/59 درصد مطالعات از نوع توصیفی بودند و در بیش از نیمی از مقالات ابزار اصلی پژوهش، پرسشنامه بود.

نتیجه گیری: گرچه در مقالات حوزه مدیریت بهداشت و درمان تنوع موضوعی قابل ملاحظه ای به چشم می خورد ، اما به برخی از موضوعات مانند مدیریت فضای فیزیکی، تجهیزات و ملزومات پزشکی توجه چندانی نمی شود از اینرو اتخاذ راهکارهایی جهت توزیع متوازن موضوعی در پژوهش ها ضمن تاکید بر پژوهش های غیرتکراری و کاربردی در این حوزه لازم به نظر می رسد.

     
نوع مطالعه: پژوهشي-کامل | موضوع مقاله: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
دریافت: ۱۳۹۵/۱۲/۲۷ | پذیرش: ۱۳۹۶/۳/۱۳ | انتشار: ۱۳۹۶/۳/۱۳